Nevada Karate Assoiciation

Karate Ranking System

Ju

Ku

Hachi

Shichi

Roku

Go

Yon

San

Ni

Ichi

Shodan

Nidan

Sandan

Yondan

Godan

10th Kyu

9th Kyu

8th Kyu

7th Kyu

6th Kyu

5th Kyu

4th Kyu

3rd Kyu

2nd Kyu

1st Kyu

1st Degree Black Belt

2nd Degree Black Belt

3rd Degree Black Belt

4th Degree Black Belt

5th Degree Black Belt

2nd level White Belt

3rd Level White Belt

Yellow Belt

Orange Belt

Green Belt

1st level Purple Belt

2nd level Purple Belt

1st Level Brown Belt

2nd Level Brown Belt

3rd Level Brown Belt